วันพฤหัสบดี ที่22เมษายน2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดจำนวน 8 คน ดังนี้ นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ น.
วันพฤหัสบดี ที่22เมษายน2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดจำนวน 8 คน ดังนี้ นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ น.ส.เบญจพรรณ พลสวัสดิ์ น.ส.วัลภา ไชยโกฎิ นางกนกวรรณ ส่งสุขเลิศสันติ นางอุบลรัตน์ พรมเมืองเก่า น.ส.ปิยะนุช ทะวา น.ส.สุนิสา ทองศรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ