แจ้งจัดสรรเงินกู้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ประชาชน

14 พฤศจิกายน 2565 15:55 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย