แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและรูปแบบในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19ผ่านระบบแอผพลิเคชั่นและประกาศกำหนดระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด-19

16 ธันวาคม 2564 14:08 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย