ขอแจ้งแนวทางงการให้บริการวัคซีนโควิด 19(Pfizer)สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป

09 พฤศจิกายน 2564 11:15 น. Update By กนกวรรณ สุขอุทัย