วันที่ ๓๐ กย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ๑.นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๓.นางรัชณีญา
วันที่ ๓๐ กย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ๑.นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๓.นางรัชณีญา ธนสารกุล จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน ร่วมปฏิบัติงานคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ที่มาปฏิบัติงานส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑.