วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 06.30-10.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมร่างกายและคัดกรองโรคCOVI
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 06.30-10.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมร่างกายและคัดกรองโรคCOVID -19 ให้กับข้าราชการที่เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ.ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21